Nghiên cứu thêm gói tín dụng cho lĩnh vực giao thông

Nghiên cứu thêm gói tín dụng cho lĩnh vực giao thông

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải và các bên liên quan nghiên cứu đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Thông tin trên được đưa ra trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 được Văn phòng Ch…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s