Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 22)

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 22)

Hình ảnh con cò đang cưa một khúc gỗ cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án

> Xem đáp án

> Xem đáp án

> Xem đáp án

> Xem đáp án
Nguồn: Bắt chữ – WePlay