Relay Nhiệt Schneider TeSys loại LRD -110…140A-LRD4369

Relay Nhiệt Schneider TeSys loại LRD -110…140A-LRD4369
Relay nhiệt TeSys loại LRD – Thermal Overload Relay

Dải Chình dòng :110…140A

Dùng cho contactor LC1 : D150

Thermal overload relay for TeSys contactor, D-range

Tổng Quan

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D
Dùng cho bảo vệ độ…